မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ  အပိုင္း ၁/၁
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ  အပိုင္း ၁/၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၆-၁ အပိုင္း ၆-၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း အပိုင္း ၂၀-၄ ၿပီးပါၿပီ
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၆-၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၂/၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း အပိုင္း ၂၀-၃
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၉-၃
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၆-၁
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း အပိုင္း ၂၀-၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ  အပိုင္း ၅/၁
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၃/၄
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၄-၁ အပိုင္း ၁၄-၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၅/၃
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၄/၄
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၀-၁ အပိုင္း ၁၀-၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း အပိုင္း ၂၀-၁
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၇-၃ အပိုင္း ၇-၄
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၅/၂
မေန႔ကျဖစ္သည္ ဇာတ္လမ္းတြဲ အပိုင္း ၁၉-၁ အပိုင္း ၁၉-၂