Chân mệnh thiên tử chu nguyên chương - Tập 12 - Phim Trung Quoc
Chu Nguyên Chương - Tập 11
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 13 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 14 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử chu nguyen chương - Tập 10 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử chu nguyên chương - Tập 9 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 17- Phim Trung Quoc
CHÂN MỆNH THIÊN TỬ # 1
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 28 - Phim Trung Quoc
Chân Mệnh Thiên Tử - Tập 10+ 11+12 Cut [Hàn Lâm Nhi] (1)
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 15 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử Chu Nguyên Chương - Tập 2 - Phim Trung Quoc
Tóm gọn Chân Mệnh Thiên Tử Trong 5 Phút
Minh Tinh Chí Nguyện Tập 11 [VietSub] Stardom 2017
Chân mệnh thiên tử chu nguyên chương - Tập 1 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử chu nguyen chương - Tập 27 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử Chu nguyên chương - Tập 26 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử chu nguyên chương - Tập 29 - Phim Trung Quoc
Chân mệnh thiên tử Chu Nguyên Chương - Tập 5 - Phim Trung Quoc
CHÂN MỆNH THIÊN TỬ # 3