Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 2 |  Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 4 |  Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 5 | Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng BEST TRAILER
Long Phụng Kỳ Hiệp | Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng BEST TRAILER
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 3 |  Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 18 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 8 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 13 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 20 BEST TRAILER
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 23 BEST TRAILER
Long Phụng Kỳ Hiệp | Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 19 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 6 | Phim Kiếm Hiệp Xưa Hay Nhất Lòng Tiếng Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 14 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 9 Phim Võ Thuật Cực Hay
Thiên Long Kỳ Hiệp - tập 1
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 7 Phim Võ Thuật Cực Hay
Long Phụng Kỳ Hiệp
LONG PHỤNG KỲ HIỆP 1985 (TV AIRED ONLY)
Long Phụng Kỳ Hiệp Tập 16 Phim Võ Thuật Cực Hay