Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 38 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 41 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 54 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 58 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 59 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 112 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Tiểu thư uy quyền tập 49  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 50 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 69 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền
Tiểu thư uy quyền tập 101 Thuyết minh - Công Chúa Aurora