Tiểu thư uy quyền tập 106 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 90 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 113 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 98 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 101 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 108 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 49  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 85 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 80 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền
Tiểu thư uy quyền tập 75 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 115 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 52  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 103 Thuyết minh - Công Chúa Aurora