Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 120 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 112 Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 50 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 51  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 52  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 59 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 60 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 78 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Tiểu thư uy quyền tập 90 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 75 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 119 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 54 Thuyết minh - Công Chúa Aurora