Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 45
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 34
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 49  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 72 Thuyết minh
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Hay Nhất 2017 -Tập 02
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 52  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 74 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 116 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 69 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 47  Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 73 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 55 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 88 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 64 Thuyết minh