Tiểu thư uy quyền tập 69 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 70 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 76 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 97 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 92 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 71 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 121 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 68 Thuyết minh
Tiểu thư uy quyền tập 82 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 122 het Thuyết minh Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 72 Thuyết minh
Phim Bộ Mới Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền (Princess Oh Ro Ra) Tập 35 - Phim Bộ Hàn Quốc Mới
Tiểu thư uy quyền tập 84 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 118 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 86 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 77 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 74 Thuyết minh - Công Chúa Aurora
Tiểu thư uy quyền tập 67 Thuyết minh
Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2017 - Oh Ro Ra Tiểu Thư Uy Quyền - Phim Bộ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 -Tập 38
Tiểu thư uy quyền tập 107 Thuyết minh - Công Chúa Aurora